Piše li se primijetiti ili primjetiti?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Primijetio sam promjenu. ili Primjećujem promjenu.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Prema tome imamo razliku između primijetiti problem i primjećivati problem. Glagol primijetiti, u svršenom obliku, ima dugouzlazni naglasak (dugi slog), a glagol u nesvršenom obliku primjećivati ima dugouzlazni naglasak na trećem slogu na /i/, ali u prezentu on prelazi, kao kratkouzlazni, na drugi slog /je/(kratki slog).

U spomenutom slučaju, također, dolazi do duljenja kratkog sloga u dugi slog. Takav je spomenuti primjer, ali i svi primjeri koji imaju sufikse -va(ti) ili -jeva(ti). Na primjer: dospijevati kao nesvršeni oblika i dospjeti kao svršeni oblik. Svi konjugirani oblici iz spomenutih oblika nemaju promjenu sloga u drugi ili kratki, već ostaje slog kakav je u infinitivu.