Piše li se obavijest ili obavjest?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Stigla nam je obavijest ili Stigla nam je obavjest.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

U navedenom primjeru može doći do nesigurnosti u pisanju. Ovdje se radi o imenici u jednini ženskoga roda obavijest koja je složena od prijedloga (o)ba- i imenice vijest. Budući da imenica vijest ima dugosilazni naglasak refleks jata će biti dug /ije/. Isto tako imenica obavijest ima kratkosilazni naglasak na početnom slogu, ali zanaglasnu duljinu na trećem slogu zbog dugog naglaska u imenici vijest.