Piše li se dijete ili djete?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Dijete je bolesno. ili Djete je bolesno.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ će biti /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ će biti /je/. Prema tome imamo razliku između lijepo dijete i lijepa djece. Imenica dijete u množini ima dugouzlazni naglasak (dugi slog), a imenica u množini djeca ima kratkouzlazni naglasak (kratki slog).