Piše li se snijeg ili snjeg?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/. Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak. Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/. Prema tome pravilno se piše snijeg. Imenica muškoga roda u jednini ima dugosilazni naglasak te je ostvaraj jata dug. S druge strane dugi se slog krati u množinskim oblicima s morfemima -ov- i -ev- u muškom rodu. Tako imamo: snijeg-snjegovi, brijeg-bregovi i cvijet-cvjetovi.