Piše li se uštedjeti ili uštedijeti?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.


Na primjer: Želio sam uštedjeti nešto novaca ili Želio sam uštedijeti nešto novaca.


Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.


Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.


Prema tome pravilno se piše uštedjeti. Svršeni glagol ima dugouzlazni naglasak na drugom slogu. tako da je ostvaraj jata dug. Imenica promjena ima kratki ostvaraj jata jer je došlo do kraćenja dugog jata u kratki jat gdje je sufiks -a. Prema tome imam: ocijeniti-ocjena, ozlijediti-ozljeda i raspodijeliti-raspodjela. Tako se i piše: ušteda.