Piše li se uslijediti ili usljediti?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.


Na primjer: Uslijedit će rješavanje sukoba ili Usljedit će rješavanje sukoba.


Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.


Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.


Prema tome pravilno se piše uslijediti. Svršeni glagol ima dugouzlazni naglasak na drugom slogu, tako da je ostvaraj jata dug.