Piše li se tekst u zagradama kada je uputa na bibliografski podatak?

Među pravopisne znakove hrvatskog jezika spada zagrada.
Prema punoj definiciji zagrada je: pravopisni znak koji pokazuje da dio teksta koji se u njemu nalazi sadrži objašnjenje dijela rečenice ili teksta.
Zagrade se u pismu mogu bilježiti na razne načine. Tako imamo: oble ( ), šiljaste < >, kose / /, uglate [ ] i vitičaste { }. Također, između zagrada i teksta u zagradama ne ostavlja se bjeline.
Prema tome u zagradama možemo napisati:

  • dio rečenice ili teksta koji služi za dopunjavanje i objašnjavanje
  • tekst didaskalija u dramskome tekstu, koji se često piše i kosim slovima
  • uputu na bibliografski podatak ili drugi izvor
  • dio riječi
  • uskličnik ili upitnik kad izražavaju isticanje, čuđenje, upozorenje ili sumnju
  • brojčane ili slovne oznake pri nabrajanju

Prema tome tekst koji je uputa na bibliografski podatak ili drugi izvor piše se u zagradama.

Primjer:  Feuer (1992: 157) ističe da se teorija žanra bolje može primijeniti na film.