Piše li se plaćen ili plačen?

Fonemi /č/ i /ć/ nalaze se kao „tvrdi“ ili „mekani“ u samom korijenu riječi ili se ostvaruju prema  fonemima /c/, /k/ i /t/.

Prema tome su razvijeni i primjeri kao: smrt-smrću i mladost-mladošću (instrumentali imenica na -ju ili -st) te ljut-ljući (komparativ pridjeva s nastavkom -ji kojima korijen završava na t).

Na primjer: Račun je plaćen u cijelosti ili Račun je plaćen u cijelosti.

Glagolski pridjev trpni ispravno se piše plaćen jer je nastao jotacijom od glagola platiti koji u svom korijenu ima fonem /t/: plat-i-ti.