Piše li se ocjena ili ocijena?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Dobili su ocjene i sada su ocijenjeni ili Dobili su ocijene i sada su ocijenjeni.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

U navedenom primjeru riječ ocjena ima kratkosilazni naglasak na početnom slogu te je nastala od prefiksa o (b)- i imenice cijena koja u prvom slogu /ije/ ima dugouzlazni naglasak. Došlo je do promjene refleksa jata te se on bilježi kratkim ostvarajem /je/.