Piše li se maloprije ili malo prije?

Sastavljeno i rastavljeno pisanje nerijetka je sumnja kod većine hrvatskih govornika. Budući na to da se radi o riječima koje su sastavljene od više različitih riječi ili o dvije zasebne riječi, ponekad nismo sigurni kako ih pravilno napisati jer ih ni slušno se možemo dobro razlikovati (imaju li jedan ili dva naglaska u izgovoru).

Često dolazi do zabune u pisanju priloga maloprije i izraza malo prije.

Ovdje je pravilno pisati i jedno i drugo jer se radi o semantičkoj (značenjskoj) razlici.

Prilog maloprije znači ono što se događa/odvija prije kratkog vremena te je sastavljen od priloga malo- i prijedloga prije. Kada se piše odvojeno malo prije koristi se u svojoj realnog uporabi kao spoj priloga i prijedloga.

Prema tome možemo reći: Maloprije sam ga vidio kako prelazi cestu i Malo samo prije tebe je došla do mene.

Ovdje se radi o prilozima nastalim od barem dviju punoznačnih sastavnica: maločas, malogdje, malokad, maloprije.