Piše li se lijenčina ili ljenčina?

U pisanju riječi koje u sebi sadrže /ê/ (jat) često dolazi do nesigurnosti kako njegov odraz pravilno napisati. Dvojba se vodi oko toga hoćemo li napisati, u standardnom hrvatskom jeziku, skupinu glasova /ije/ ili /je/.

Na primjer: Stvarno si prava pravcata lijenčina ili Stvarno si prava pravcata ljenčina.

Prema pravilu se u svakoj riječi koja sadrži, u svojoj dubinskom postavi (to je riječ rastavljana na glasove od kojih je nastala – morfeme i foneme), /ê/ on reflektira ili ostvaruje prema tome je li slog u kojem se on ostvaruje dug ili je kratak.

Ako je slog dug refleks /ê/ bit će /ije/, a ako je slog kratak refleks /ê/ bit će /je/.

Prema tome ispravno se piše lijenčina s dugim ostvarajem jata i dugouzlaznim naglaskom na prvome slogu. Imenica je nastala od pridjeva lijen koji također ima dugi ostvaraj jata.