Kako se pišu kratice od sintagmi: vršitelj dužnosti i vlastitom rukom?

Kratice su skraćene riječi u pisanju koje nastaju izostavljanjem slova u riječi koja se krati. One mogu nastati kraćenjem jedne riječi ili kraćenjem više riječi. Usto, sve se kratice pišu svim malim slovima, a isto tako nisu sklonjive, što znači da se ne mijenjaju po padežima. Većina kratica završava točkom, a neke, vrlo iznimno, mogu sadržavati velika slova. Takva je kratica: pH (lat. potentia hydrogenii: snaga vodika).

Primjer nekih kratica nastalih kraćenjem jedne riječi: č. (čitaj), dem. (deminutiv) i slov. (slovenski).

Primjer nekih kratica nastalih kraćenjem od dviju riječi: dr. med. (lat. doctor medicinae – doktor medicine), o.g. (ove godine).

Tako imamo kratice koje nastaju kraćenjem od više riječi. Spomenute se krate na početna slova svake riječi s točkom i bjelinama. Tako su kratice od vršitelj dužnosti: v. d., a od sintagme vlastitom rukom: v. r.

Primjer: Doći će v. d. i sve će napraviti v. r.