Kako se navode bibliografski podaci u literaturi za knjigu koja ima više od tri autora?

U svakom se seminarskom i znanstvenom radu na kraju navodi popis literature bibliografskih jedinica iz kojim smo crpili informacije i citate za temu kojom smo se bavili.


Tako se u popisu literature bibliografske jedinice navode abecednim redom prema prezimenu autora ili prvoga autora ako ih ima više. Budući da je riječ o inverziji, iza prezimena piše se zarez. Između autorā piše se točka sa zarezom.


Redoslijed je podataka u bibliografskoj jedinici ovaj: autor(i), godina izdanja i naslov. Ostali podatci (urednik, izdavač, mjesto izdanja, broj stranica i slično) ovise o vrsti publikacije.

Tako se bibliografski podaci navode u literaturi za knjigu koja ima više od tri autora:

Amidžić-Peročević, Katica i dr. 1994. Oporezivanje dohodaka i dobitaka. RRiF. Zagreb.