Kako se krate sve riječi u imenima ljudi i gradova?

Kratice su skraćene riječi u pisanju koje nastaju izostavljanjem slova u riječi koja se krati. One mogu nastati kraćenjem jedne riječi ili kraćenjem više riječi. Usto, sve se kratice pišu svim malim slovima, a isto tako nisu sklonjive, što znači da se ne mijenjaju po padežima. Većina kratica završava točkom, a neke, vrlo iznimno, mogu sadržavati velika slova. Takva je kratica: pH (lat. potentia hydrogenii: snaga vodika).

Primjer nekih kratica nastalih kraćenjem jedne riječi: č. (čitaj), dem. (deminutiv) i slov. (slovenski).

Primjer nekih kratica nastalih kraćenjem od dviju riječi: dr. med. (lat. doctor medicinae – doktor medicine), o.g. (ove godine).

Tako isto možemo kratiti i inicijale. Mogu se kratiti i sve riječi u imenima ljudi ili gradova. U tom slučaju inicijali se osamostaljuju i sklanjaju kao pokrate te zadržavaju bjeline između inicijala.

Primjer: J. F. K. (John Fitzgerald Kennedy), J. F. K.-a, J. F. K.-ev.